Back to Top
 

LICENČNÉ PODMIENKY

Bontia, a.s., IČ: 257 52 871, so sídlom Praha 4, Michle, Ohradní 1424/2b, PSČ 140 00, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiele B, vložke 5875 (ďalej len Poskytovateľ).

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

Poskytovateľ poskytuje svojim zákazníkom (ďalej len Užívateľ) nevýhradné oprávnenie používať program Bontia Studio (ďalej len Software), ktorý je možné stiahnuť z webových stránok Poskytovateľa a ktorý je určený pre vytváranie obsahov fotokníh (ďalej len Obsah) a jej odosielania do tlače a publikovania v elektronickej podobe. Užívateľ stiahnutím Softwaru uzatvára túto licenčnú zmluvu a vyjadruje súhlas s všetkými jej podmienkami.
Poskytovateľ poskytuje spoločne so Softwarom aj internetové služby. Tieto služby je oprávnený kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť. 

2. COPYRIGHT

Práva k Softwaru a všetkým jeho častiam patria Poskytovateľovi alebo jeho dodávateľom. Software je pod ochranou zákonov a medzinárodných dohôd chrániacich autorské diela a duševné vlastníctvo.

3. AKTUALIZÁCIE

Tieto podmienky sa tiež vzťahujú na aktualizácie Softwaru. Užívateľ Softwaru súhlasí s vykonávaním automatických aktualizácií Softwaru, a to formou stiahnutia týchto novších verzií prostredníctvom už nainštalovaného Softwaru.

4. OBMEDZENIA

Nie je povolené Software upravovať alebo vykonávať jeho spätnú analýzu. Nie je dovolené Software zahrnúť do iných programových produktov a takto vzniknuté programy šíriť. Software je možné používať len k účelom, ku ktorým bol vytvorený. Užívateľ môže Software akokoľvek kopírovať, šíriť, zverejniť na internetových serveroch a pod. Software nie je dovolené predávať, prenajímať, požičiavať za úhradu alebo poskytovať na leasing. Je bezpodmienečne nutné dodržiavať všetky technické obmedzenia v Software, ktoré umožňujú jeho užívanie iba určitými spôsobmi.

5. PRENOSY DÁT

Užívateľ je oprávnený pomocou Softwaru sťahovať informácie zo serverov Poskytovateľa (napr. šablóny designov, šablóny strán, zoznamy predávaných produktov, ich popisy a ceny, informácie o novej verzii Softwaru). V priebehu dátovej komunikácie so servermi bude Software odosielať technické informácie. V niektorých prípadoch nebude Užívateľ na toto odosielanie výslovne upozornený. Použitím Softwaru Užívateľ vyjadruje súhlas s prenosom týchto informácií. Poskytovateľ tieto informácie nepoužije ku kontaktovaniu Užívateľov.

6. PRÁVA UŽÍVATEĽOV

Všetky vlastnícke práva k Obsahu zostávajú Užívateľovi.
Pokiaľ sa užívateľ rozhodne zverejniť (pomocou funkcie „ Zdieľať “) svoj Obsah, zodpovedá za to, že tento Obsah nie je protiprávny, pričom Poskytovateľ nie je povinný na tento Obsah dohliadať. Poskytovateľ dopredu nevyjadruje svoj súhlas s akýmkoľvek Obsahom zverejneným užívateľom a zrieka sa akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s Obsahom.
Ak sa dozvie spoločnosť Poskytovateľ o protiprávnej povahe Obsahu, vyhradzuje si právo (avšak nie je povinný) obsah odstrániť a prípadne ukončiť Užívateľov prístup k zasielaniu akéhokoľvek Obsahu, ktorý tieto podmienky porušuje, a to bez predchádzajúceho upozornenia na základe vlastného uváženia.
Užívateľ súhlasí s tým, že Obsah nebude zahŕňať materiály, ktoré sú predmetom akýchkoľvek autorských práv tretích strán, popr. predmetom iných majetkových práv tretích strán (vrátane práv na ochranu súkromia alebo práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch).
Pokiaľ sa Užívateľ rozhodne zverejniť (pomocou funkcie „ Zdieľať“) svoj Obsah na webových stránkach Poskytovateľa, udeľuje Poskytovateľovi celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú a prevoditeľnú licenciu k zobrazovaniu Obsahu, ktorý umiestnil na webových stránkach Poskytovateľa a to najmä k zobrazovaniu pre tých, ktorí sa k Obsahu dostali prostredníctvom vlastníka Obsahu prístup; 
Platnosť udelených licencií k Obsahu tak, ako sú uvedené vyššie, skončí v okamžiku vyžiadania a následnom zmazaní Obsahu administrátorom webových stránok Poskytovateľa.

7. ZÁRUKA A JEJ OBMEDZENIA

Ak dodrží Užívateľ pokyny k používaniu Softwaru, bude Software v podstatných rysoch fungovať. Poskytovateľ poskytuje Užívateľom záruku na fungovanie len v rozsahu správneho vytlačenia ich dát, pričom nezodpovedá za stratu týchto dát. Tato záruka sa nevzťahuje na problémy spôsobené zaobchádzaním alebo zabudnutím Užívateľov, konaním tretích osôb alebo udalosťami, ktoré sú mimo zodpovedajúcej kontroly Poskytovateľa. 

8. VYNECHANIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Poskytovateľ sprístupňuje Software Užívateľom zdarma. Poskytovateľ nepreberá žiadnu záruku za kvalitu Software a nezodpovedá za škody spôsobené použitím tohto Software na počítači Užívateľa, ani za akékoľvek iné škody nepriamo spojené s použitím tohto Softwaru. 
Užívateľ je sám zodpovedný za to, aby využíval vždy poslednú Poskytovateľom sprístupnenú verziu Software, ako aj i za použite antivírového programu a ďalších bezpečnostných opatrení na svojom počítači (firewall, zálohovanie dát aj.). Hoci Poskytovateľ vykonáva upgrade Softwaru a prispôsobuje ho zmenám technológií, nezodpovedá za škody, pokiaľ  boli spôsobené vyššou mocou, ktorou sa rozumie mj. chyba Software zapríčinená v dôsledku chýb software tretích osôb, ktorý je nevyhnutný k prevádzke Software, popr. v dôsledku útoku tretích osôb bez ohľadu na spôsob vykonania.
Toto vynechanie zodpovednosti sa netýka zodpovednosti Poskytovateľa za chybu či škodu spôsobenú v súvislosti so zhotovením fotoproduktu na základe objednávky Užívateľa, a to v rozsahu uvedenom v Obchodných podmienkach Poskytovateľa.