Back to Top
 

Obchodné podmienky
spoločnosti Bontia a.s. 
platné a účinné od 1. 1. 2019

1.    ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1    Definícia a výklad pojmov

1.1.1    Výrobca - Bontia, a.s., IČ: 25752871, DIČ: CZ25752871, sídlo: Ohradní 1424/2b, 140 00, Praha 4 - Michle, Česká republika, elektronická adresa helpdesk@bontia.sk;
1.1.2    Fotoprodukty - produkty vytvárané Objednávateľom prostredníctvom Software; 
1.1.3    Občiansky zákonník - zákon č. 89/2012 Sb., občianský zákonník, v platnom znení;
1.1.4    Objednateľ - fyzická osoba (človek), fyzická osoba podnikateľ alebo  právnická osoba, ktorá uzavrela zmluvu;
1.1.5    Objednávateľ - podnikateľ - osoba spĺňajúca  podmienky uvedené v ust. § 420 a 421 Občianskeho zákonníka;
1.1.6    Objednávateľ - spotrebitel - fyzická osoba (človek), ktorá  nezaobchádza  pri uzavieraní  Zmluvy  v rámci svojej  podnikateľskej činnosti alebo  v rámci samostatného výkonu svojho  povolania (§ 419 Občianskeho zákonníka); 
1.1.7    Objednávka - prostredníctvom Softwaru odoslaný elektronický záväzný návrh Výroba na uzatvoreniezmluvy, ktorý vzniká vyplnením nevyhnutných údajov v objednávkovom formulári;
1.1.8    Služby - služby ponúkané  a vykonávané Výrobcaom, najmä zhotovene tlačených Fotoproduktov; 
1.1.9    Zmluva – zmluva  o diele uzatvorená medzi Výrobcaom a Objednávateľom v elektronickej podobe prostredníctvom Softwaru; 
1.1.10    Software - počítačové programy Výrobcaa sprístupnené Objednávateľovi k stiahnutiu alebo online, ktoré slúžia  k zostaveniuproduktov z fotografií, textov alebo iných súborov Objednávateľa, pričom tieto činnosti vykonávaObjednávateľ sám;
1.1.11    Užívateľský účet - užívateľské rozhranie sprístupnené registrovaným Objednávateľom, prostredníctvom ktorého môže Objednávateľ např. ukladať zmeny kontaktných údajov alebo sledovať Objednávky;

1.2    Platnosť Obchodných podmienok

1.2.1    Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Výrobcaom a Objednávateľom a upravujú vzájomnépráva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy.
1.2.2    Pokiaľ nie je v Zmluve alebo v jej prílohách výslovene uvedená odlišná dohoda alebo platnosť niektorých ustanovení týchto Obchodných podmienok nie je  Zmluvou alebo inou výslovnou dohodou medzi Výrobcaom a Objednávateľom vylúčená alebo inak modifikovaná, platí v osnom pre vzájomnzmluvných strán tieto Obchodnéienky
1.2.3    Výrobca je oprávnený kedykoľvek Obchodné podmienky jednostranne zmeniť. Práva a povinnosti z už uzatvorených Zmluv sa však riadia znením Obchodných podmienok platných v okamihu uzatvorenia Zmluvy , prípadné neskoršie zmeny Obchodných podmienok nemajú na už uzatvorenú Zmluvu vplyv.

1.3    Možnosť archivácie Obchodných podmienok

1.3.1    Obchodné podmienky sú prístupné na internetových stránkách Výrobcaa.
1.3.2    Obchodné podmienky si môže Objednávateľ vytlačiť alebo uložiť prostredníctvom príslušných funkcií internetového prehliadača.
1.3.3    Uzatvorené Zmluvy súarchivované Výrobcaom v elektronickej podobe a nie sú prístupné.
1.3.4    Objednávateľ môže archivovať údaje o svojich Objednávkach najmä formou archiváciee potvrdenia o prijatí Objednávky, ktoré sú mu zasielané na emailovú adresu, ktorú Objednávateľ zadal v Objednávke. 

1.4    Užívateľský účet, registrácia Objednávateľa

1.4.1    Podmienkou odoslania Objednávky je vytvorenie Užívateľského účtu Objednávateľa. Objednávateľ je povinný pri vyplňovaní Objednávky zadať do formulára niektoré tzv. povinné údaje, bez ktrých nie je možné  Užívateľský účet a Objednávky vytvořiť.
1.4.2    Objednávateľ nie je oprávnený umožniť používanie Užívateľského účtu tretej osobe; pokiaľ tak urobí, zodpovedá za konanie tretej osoby, ako by konal sám.
1.4.3    Objednávateľ je povinný zabezpečit prístup k Užívateľskému účtu uživateľským menom a heslom. Objednávateľ zodpovedá sám za výber vhodného hesla a je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom údajov potrebných k prístupu do jeho Užívateľského účtu. Objednávateľ ďalej berie na vedomie, že Výrobca nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany Objednávateľa ani prípadné škody, ktoré vzniknú v dôsledku prezradenia alebo zneužitia hesla treťou osobou.
1.4.4    Objednávateľ má prístup k svojim údajom a môže ich menit popr. doplniť.
1.4.5    Objednávateľ berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Výrobcaa, popr. nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

2.    PONUKA SLUŽIEB, OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY

2.1    Ponuka Služieb

2.1.1    Základná ponuka Služieb Výrobcaa vrátane cien je uvedená na internetových stránkách Výrobcaa; ceny sú uvádzané vrátane DPH. 

2.2    Objednávka Služieb

2.2.1    Prostredníctvom Software si Objednávateľ sám vyberá Fotoprodukt a jeho prevedenie a vytvára jeho vizuálnu podobu. 
2.2.2    V okamihu, kedy Objednávateľ považuje elektronickú verziu Fotoproduktu za hotovú, je oprávnený objednať si jej zhotovenie u Výrobcaa kliknutím na tlačidlo „Objednať“, ktoré ho presmeruje na objednávkový formulár, v rámci ktorého zadá mj. počet kusov, spôsob platby a doručenie Fotoproduktu. Pred odosláním Objednávky sa Objednávateľovi zobrazia všetky hore uvedené údaje, a ďalej cena za vytvorenie Fotoproduktu, náklady na dopravu Fotoproduktu a prípadne ďalšie dane a poplatky, ak majú byť  Objednávateľom uhradené. Pred odoslaním Objednávky má Objednávateľ možnosť všetky údaje prekontrolovať a zmeniť, prípadne objednávku neodoslať. Objednávateľ berie na vedomie, že po vystavení daňového dokladu nie je možné dodatočne meniť fakturačné údaje zadané počas objednávky.
2.2.3    V rámci objednávkového formuláre je Objednávateľ - spotrebiteľ požiadaný o súhlas s týmito obchodnými podmienkami a so začatím poskytovania Služieb ešte pred uplynutím lehoty k odstúpeniu od Zmluvy podľa čl. čl. 4.1.1, vrátane informácie o tom, že v prípade udelenia súhlasu nemá Objednávateľ právo na odstúpenie od Zmluvy bez udania dôvodu podľa čl. 4.1.1, pokiaľ už Služba bola začatá . Pokiaľ Objednávateľ súhlas neudelí, nie je možné Objednávku odoslať.
2.2.4    Odeslanie Objednávky kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať“ v Software sa považuje za návrh Objednávateľa na uzatvorenie Zmluvy. 

2.3    Potvrdenie prijatia Objednávky a vznik Zmluvy

2.3.1    Automatizovaný systém Výrobcaa neodkladne po doručení Objednávky potvrdí jej doručenie prostredníctvom emailovej správy odoslanej zo serveru Výrobcaa. V potvrdení doručenia Objednávky súzhrnuté mj. všetkyy údaje týkajúce sa objednaných Fotoproduktov a súčasťou je i znenie týchto Obchodných podmienok.
2.3.2    Potvrdenie doručenia Objednávky Výrobcaom podľa  čl. 2.3.1 nie je prijatím (akceptáciou) návrhu Objednávateľa  na uzatvoreniezmluvy. Zmluva je uzatvorená až okamihom, kedy je Objednávateľovi na ním zaslanú emailovu adresu doručené záväzné prijatie Objednávky zo strany Výrobcaa. Potvrdenie o záväznom prijatí Objednávky Výrobca zašle až po prijatí platby ceny na objednávke, pokiaľ sa Objednávateľ a Výrobca nedohodli inak. 
2.3.3    Výrobca si vyhradzuje právo neuzatvoriť Zmluvu s Objednávateľom, ktorý skôr podstatným spôsobomporušil svoje závazky zo zmluvy, napr. neuhradil cenu za zhotovenie Fotoproduktov alebo opakovane neprevzal zásielky. 
2.3.4    Výrobca týmto v zmysle § 1740 Občianskeho zákonníka dopredu vylučuje možnost prijatia  ponuky (návrhu na uzatvorenie Zmluvy) s dodatkom alebo výhradou. Táto dohoda  je obojstranná, Zmluva vždy vzniká na základe bezvýhradného prijatia návrhu druhej strany. 
2.3.5    Na základe uzatvorenej Zmluvy sa Výrobca zaväzuje vykonať dielo, tj. zhotoviť Fotoprodukty a doručiť ich Objednávateľovi a Objednávateľ sa zaväzuje uhradť cenu za vytvorenie Fotoproduktu, pokiaľ tak ešte neurobil
2.3.6    Objednávateľ nesie samostatne náklady na použitie komunikačných prostriedkov za účelom uzatvorenia Zmluvy, pričom tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby. Objednávateľ berie na vedomie, že výška týchto nákladov môže závisieť na podmienkach internetového alebo telefonického pripojenia, využívaného Objednávateľom na komunikáciu so Výrobcaom, popr. k uzavretiu Zmluvy. 

2.4    Aplikácia Obchodných podmienok, použitie českého práva a jazyk Zmluvy

2.4.1    Zmluva uzatvorená medzi Výrobcaom a Objednávateľom sa riadi Občianským zákonníkom. Ak je Objednávateľ spotrebiteľom podľa ust. § 419 Občianskeho zákonníka, riadi sa Zmluva podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka upravujúcimi zmluvu o diele (§ 2586 a násl. Občianskeho zákonníka) taktiež všeobecnou úpravou spotrebiteľských zmluv (§ 1810 a násl. Občianskeho zákonníka).
2.4.2    Ak je Objednávateľ podnikateľom ust. § 420 – 421 Občianskeho zákonníka, použijú sa   príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ustanovenia o záväzkoch zo zmluv uzatváraných so spotrebiteľom (§ 1810 a násl. Občianskeho zákonníka) sa na vzťah medzi Výrobcom a Objednávateľom - podnikateľom nepoužijú. 
2.4.3    Ak nie je ďalej v týchto Obchodných podmienkach uvedené, že sa určitý článok alebo skupina článkov Obchodných podmienok použije iba pre Objednávateľa – spotrebiteľa alebo naopak pre Objednávateľa – podnikateľa, použijú sa tieto Obchodné podmienky na všetky Zmluvy bez ohľadu na to, či je Objednávateľom spotrebiteľ alebo podnikateľ. 
2.4.4    Pre vzťahy zo Zmluvy sa použije české právo. Zmluva sa dá uzatvoriť v českom, slovenskom, nemeckom alebo anglickom jazyku.

3.    PLATOBNÉ PODMIENKY, PODMIENKY DODANIA A PREVZATIA

3.1    Platobné podmienky

3.1.1    Vzhľadom k tomu, že Fotoprodukty sú unikátne produkty vytvorené v elektronickej podobe Objednávateľom, vyžaduje Výrobca vždy platbu dopredu. 
3.1.2    Objednávateľ je oprávnený zvoliť počas vyplňovania Objednávky spôsob úhrady ponúkaný Výrobcaom. Jednotlivé spúsoby platby sú uvedené na internetových stránkach Výrobca, konkrétne na stránke Kontakt.
3.1.3    Cena je uhradená až v okamžiku, kedy je celá čiastka pripísaná na účet Výrobcaa. 
3.1.4    Objednávateľ môže uhradiť cenu, popr. uplatniť zľavu z ceny, aj za použitie darčekového či zľavového poukazu; v takomto prípade zadá do príslušného políčka vo formulári Objednávky príslušný zľavový kód.
3.1.5    Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

3.2    Termín dodania Fotoproduktu

3.2.1    Termín dodania stanoví Výrobca lehotou, v ktorej je povinnný odovzdať zhotovený Fotoprodukt dopravcovi; lehoty sa počítajú vždy až odo dňa úhrady ceny za zhotovenie Fotoproduktu, pretože Výrobca zadává Fotoprodukty do výroby v deň, kedy mu bola úhrada ceny pripísaná na účet. 
3.2.2    Termín dodania sa líši v závislosti na type Fotoproduktu, lehoty pre dodanie Fotoproduktov sú uvedené na internetových stránkách Výrobcu. 
3.2.3    Lehota pre dodanieí Objednávateľom vybranej verzie Fotoproduktu sa Objednávateľovi zobrazí pred odoslaním Objednávky. Vo svojom Užívateľskom účte môže Objednávateľ sledovať stav svojej Objednávky, mj. dátum úhrady ceny na účet Výrobcu a termín dodania. 
3.2.4    Ak platí Objednávateľ cenu prevodom na účet a ak neuvedie na platobnom príkaze číslo objednávky, ktoré mu Výrobca oznámil, popr. Ak uvedie  číslo chybne, môže sa termín dodania primerane predĺžiť b.
3.2.5    Pokiaľ si Objednávateľ a Výrobca výslovne dohodli okamžité zadanie Fotoproduktu do výroby (eště pred zaplatením ceny), odosiela Výrobca zhotovený Fotoprodukt vždy až potom, čo mu bola úhrada ceny pripísaná na účet.

3.3    Spôsob dodania a náklady prepravy

3.3.1    Spôsob a miesto dodania Fotoproduktov určí Objednávateľ v Objednávke. Výrobca splní povinnosť dodať tovar jeho odoslaním na adresu uvedenú Objednávateľom v Objednávke.
3.3.2    Spoločne s odoslaním Fotoproduktov Výrobca sprístupní Objednávateľovi prostredníctvom jeho Užívateľského účtu daňový doklad v elektronickej podobe.
3.3.3    Objednávateľovi sú účtované prepravné náklady v závislosti na ním zvolenom spôsobe dodania Fotoproduktov, a to vo výške, ktorú mu Výrobca oznámil vždy pri vytváraní Objednávky.
3.3.4    V prípade, že je z dôvodov na strane Objednávateľa nutné Fotoprodukty doručovat opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v Objednávke, je Objednávateľ povinnný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Fotoproduktov, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 
3.3.5    V prípade, že Objednávateľ objednává doručenie tovaru mimo Európsku Úniu, môže dodávka podliehať clu či iným poplatkom, ktoré sa riadia právom štátu, kam bude Fotoprodukt doručený. Všetky dane, cla a poplatky spojené s takouto dodávkou nesie Objednávateľ, pretože Výrobca nemá žiadnu kontrolu nad platbami spojenými s takýmto dovozom. Objednávateľ, ako dovozca, musí dodržať všetky povinnosti predpísané zákonom platným v zemi, do ktorej budú Fotoprodukty doručené.

3.4    Prechod nebezpečenstva škody na Tovar

3.4.1    Vlastnícké právo k Fotoproduktom prechádza na Objednávateľa jeho odovzdaním Objednávateľovi.
3.4.2    Nebezpečenstvo škody na Fotoproduktoch prechádza na Objednávateľa okamihom, kedy ho Výrobca odovzdá dopravcovi za účelom prepravy do miesta určeného v Zmluve. 

3.5    Kontrola Fotoproduktov Objednávateľom

3.5.1    Objednávateľ je povinný skontrolovať podobu Fotoproduktov ešte pred odoslaním Výrobcaom (čl. 2.2.4). Výrobca nevykonáva ich kontrolu pred vytlačením a nezodpovedá ani za zjavné chyby zapříčinené Objednávateľom (napr. chýbajúca časť vety, zle orezaná fotografia).
3.5.2    Objednávateľ je ďalej povinný ešte pred prevzatímzásielky od dopravcu skontrolovať, či zásielka nenesie známky poškodenia spôsobeného pri preprave (najmä či nie je roztrhnutý, navlhnutý alebo inak poškodený balík alebo obal, pokiaľ je to zistiteľné). V prípade poškodenia zásielky je Objednávateľ povinný skontrolovať stav doručených Fotoproduktov a o prípadnom poškodení počas prepravy je povinný urobiť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. 
3.5.3    Bez ohľadu na to, či zásielka javí známky poškodenia či ich nejaví, je Objednávateľ vždy povinný bez zbytočného odkladu po prevzatí zásielky prehliadnuť Fotoprodukty a prípadné chyby reklamovať u Výrobcaa neodkladne po ich zistení. 
3.5.4    Objednávateľ je povinný informovať Výrobca o poškodení Fotoproduktov spôsobenom pri preprave i v prípade, že Fotoprodukty z tohoto dôvodu od dopravcu neprevezme. V prípade, že Objednávateľ nespíše reklamačný protokol alebo obdobný záznam o poškodení zásielky s dopravcom, nemôže Výrobca bra ť  poškodenie na vedomie (viz čl. 3.4.2.).

4.    ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

4.1    Odstúpenie od Zmluvy Objednávateľom – spotrebiteľom (čl. 4.1 sa nepoužije na Objednávateľa – podnikateľa)

4.1.1    Objednávateľ – spotrebiteľ má právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od Zmluvy, stačí odoslať oznámenie o uplatnení práva odstúpiť od Zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Avšak pokiaľ Objednávateľ počas vyplňovania objednávkového formulára výslovne podal súhlas so začatím poskytovania Služieb ešte pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od Zmluvy (čl. 2.2.3), nemá Objednávateľ právo na odstúpenie od Zmluvy, pokiaľ už boli Fotoprodukty zaplatené a zadané do výroby, pretože v danej chvíli už nemôže byť Objednávka Výrobcom bezplatne zrušená či stornovaná.  
4.1.2    Odporúčaným spôsobom odstúpenia od Zmluvy podľa článku 4.1.1 je písomné odstoúpenie zaslané emailom na elektronickú adresu Výrobcu uvedenúv čl. 1.1.1; formulár pre odstúpenie od Zmluvy bez udania dôvodu je prílohou týchto Obchodných podmienok, Objednávteľ však nie je povinný ich využiť.
4.1.3    Ak odstúpii Objednávateľ – spotrebiteľ podľa čl. 4.1.1 oprávnene, je Výrobca povinný najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia vrátiť Objednávateľovi zaplatenú cenu vrátane už uhradených nákladov na dopravu Fotoproduktu, a to rovnakým spôsobom, akým ich Výrobca od Objednávateľa prijal. Výrobca je oprávnený vrátiť cenu uhradenú Objednávateľom aj iným spôsobom, avšak len pokiaľ s tým Objednávateľ bude súhlasit a nevzniknú tým Objednávateľovi ďalšie náklady. 
4.1.4    Objednávateľ - spotrebiteľ má taktiež právo odstúpiť od Zmluvy pre jej podstatné porušenie Výrobcom, najmä ak bude Výrobca vomeškanís dodaním Fotoproduktov dlhším než  21 dní. Takéto odstúpenie musí byť Objednávateľom odôvodnené, v odstúpení Objednávateľ uvedie číslo a dátum Objednávky uvedené v potvrdení prijatia Objednávky. Článok 4.2.3 sa použije primerane

4.2    Odstúpenie od Zmluvy Objednávateľom – podnikateľom

4.2.1    Objednávateľ – podnikateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len pre jej podstatné porušenie Výrobcom, najmä ak bude Výrobca v omeškaní s dodaním Fotoproduktu dlhším než 21 dnů.
4.2.2    Odstúpeniemusí bať vykonané písomne, v odstúpení. Objednávateľ uvedie číslo a dátum Objednávky uvedené v potvrdení pijetí Objednávky.
4.2.3    Ak odstúpi Objednávateľ - podnikateľ oprávnene, je Výrobca povinný nsjneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia vráťiť Objednávateľovi zaplatenú cenu, a to bezhotovostne na účet Objednávateľa, z ktorého bola cena uhradená.

4.3    Odstoupenie od Zmluvy Výrobcom

4.3.1    Výrobca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy zo strany Objednávateľa, ktorým sa rozumie najmä omeškanie s úhradou ceny alebo jej častí. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny si Objednávateľ vyhradzuje právo nedodať ďalšie Fotoprodukty po dobu, kedy je Objednávateľ v omeškaní s úhradou akýchkoľvek peňažných závazkov voči Výrobcovi. 
4.3.2    Výrobca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy taktiež v prípade, že Objednávateľom zaslané tlačové podklady nie sú vhodné pre tlač (např. sú nekompletné alebo poškodené), prípadne ich obsah nie je v súlade s platnými právnými predpismi. 
4.3.3    Objednávateľ má v prípade odstúpenia od Zmluvy Výrobcaom nárok na vrátenie už zaplatenej časti ceny za zhotovenie Fotoproduktu. V prípade podstatného porušenia Zmluvy Objednávateľom však Výrobca je oprávnený vykonať jednostranný zápočet svojich preukázateľných pohlľadávok (najmä z dôvodu zvýšených nákladov alebo vzniknutých škôd) vzniknutých v dôsledku porušenia povinností Objednávateľa proti pohľadávke Objednávateľa na vrátenie už uhradenej ceny. 

5.    ZÁRUKA NA KVALITU, CHYBY, REKLAMÁCIE

5.1    Chyby Fotoproduktov a požadavky na kvalitu

5.1.1    Výrobca garantujeo Objednávateľovi, že Fotoprodukty pri prevzatí nemajú chyby. Najmä Výrobca garantuje Objednávateľovi, že v čase, kedy Objednávateľ Fotoprodukty prevzal,
 a)    majú vlastnosti, ktoré Výrobca uvádzal výslovne na internetových stránkach, alebo ktoré boli dohodnuté v Zmluve, popr. v Objednávke, 
 b)    boli dodané v dohodnutom množstve a veľkosti.
5.1.2    Chybou však nie je a nároky z chýb nevznikajú Objednávateľovi popri iných prípadoch stanovených právnymi predpismi taktiež v prípadoch, kedy
 a)    došlo k opotrebeniu spôsobenenom zvyčajným používaním, 
 b)    došlo k poškodeniu neopatrným, nevhodným používaním, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prostredia, teplotou a vlhkosťou, 
 c)    boli chyby spôsobené chybou dodaných podkladov (textov a fotografií). Odchýlky od očakávania farebnostinebudú pokladané za chyby a nemôžu byť predmetom reklamáciec. To isté platí pre orezanie objektov umiestnených príliš blízko pri okraji a cez chrbát vnútri publikácie.
5.1.3    Ďľšie y  obmedzenia nárokov z chýb sú možné taktiež vtedyak vyplývajú z právných predpisov, výslovnéj dohody v Zmluve.

5.2    Lehota pre uplatnenie práv z chýb, záruka za kvalitu pre Objednatel – spotřebitele

5.2.1    Výrobca poskytuje na Fotoprodukty záruku na kvalitu v dĺžke 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od prevzatia príslušného Fotoproduktu. 
5.2.2    Po dobu trvania záručnej doby sa Výrobca zaväzuje, že Fotoprodukt bude po určitú dobu spôsobilý k použitiu pre obvyklé účely alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka na kvalitu sa vzťahuje na chyby materiálu, funkčné chyby, chyby vzniknuté pri výrobe.
5.2.3    Ak určí Znluva  a prehlásenie o záruke podľa čl. 5.2.1 rôzne  záručné doby, platí doba z nich nejdlhšia, iba ak by si inou záručnou dobu Výrobca a Objednávateľ výslovne dohodli. Ani dohoda o kratšej záručnej dobe však nič nemeníí na tom, že Objednávateľ je oprávnený uplatniť právo z chyby v dobe podľa čl. 5.2.1, pričom skrátenie tejto doby je neúčinné (neprihliada sa naň). 
5.2.4    Dohoda článkov  5.2.1 - 5.2.3 se nepoužijú, záruka za kvalitu sea nevzťahuje a Výrobca nenesie zodpovednosť vprípadochs uvedených vyššie v čl. 5.1.2.

5.3    Práva z chybnéhp plnenia a záruka za kvalitu pre Objednávateľ – podnikateľa

5.3.1    Práva Objednávateľa - podnikateľa z chybného plnenia sa riadia ust. § 2615 - 2619 Občianského zákonníka.
5.3.2    Výrobca poskytuje Objednávateľovi - podnikateľovi záruku na kvalitu  v dĺžke 6 (šiestich) mesiacov od prevzatiaí Fotoproduktu. 
5.3.3    Články 5.2.2 a 5.2.4 o rozsahu a ukončení záruky sa použijú primerane aj peo Objednávateľa - podnikateľa. 

5.4    Reklamácie

5.4.1    Objednávateľje povinný oznámiť chyby Fotoproduktov zaslaním Oznámenia reklamácie prostredníctvím formulára na internetových stránkach Výrobcu alebo vo forme emailu odoslaného na emailovou adresu uvedenoú v čl. 1.1.1. V reklamácii je Objednávateľ povinný presne zdokumentovať reklamovanú chybu, najmä ju popísať a priložiť fotografie reklamovanej chyby vo formáte JPEG alebo inom vhodnom formáte. Vzorový formulár Oznámenie reklamácie je prílohou týchto Obchodných podmienok.
5.4.2    Výrobca potvrdí Objednávateľovi dátum uplatnenia reklamácie; v záujme urýchlenia vybavenia reklamácie bude Výrobca komunikovať s Objednávateľom prostredníctvom emailu.
5.4.3    Reklamáciu, podanú Objednávateľom – spotrebiteľom, je Výrobca povinný vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch je Výrobca oprávnený požadovať od Objednávateľa dohodnutie dlhšej lehoty a takúto žiadosť Objednávateľovi odôvodniť. O výsledku vybavenia reklamácie informuje Výrobca Objednávateľa formou zaslania reklamačného protokolu podľa čl. 5.4.4 v elektronickej forměe prostredníctvom emailu.
5.4.4    O vybavení reklamácie Objednávateľa - spotrebiteľa vyhotoví Výrobca v zmysle § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebitelľa, reklamačný protokol, obsahujúci aspoň:
 a)    dátum uplatnenia reklámacie (datum prijatia zistenýchv chýb);
 b)    dôvody reklamácie;
 c)    spôsob vybavenia reklamácie, požadovaný spotrebiteľom;
 d)    výsledo kontroly reklamovaných Fotoproduktov, resp. priložených fotografií Objednávateľom alebo Výrobcom;
 e)    zdôvodnenie oprávnenosti a spôsob jej vybavenia (niektorým zo spôsobov podľa čl. 5.5.2 a násl., ak sa nedohodnú  strany inak), popr. zdôvodnenie zamietnutiaí reklamácie.
5.4.5    Výrobca je povinný zaslať Reklamačný protokol Objednávateľovi na emailovú adresu Objednávateľay. Objednávateľ je oprávnený požadovať zaslanie písomného vyhotovenia reklamačného protokolu na jeho adresu uvedenú v oznámení reklamovaných chýb.

5.5    Nároky objednávateľa z chýb

5.5.1    Práva a povinnosti Objednávateľa a Výrobca ohlľaom práv z chybného plneniaí sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925 a § 2615 – 2619 Občianského zákonníka.
5.5.2    V prípade, že Fotoprodukt má chybu, za ktorú Výrobca zodpovedá, má Objednávateľ ďalej uvedené nároky z chýb, ktoré závisia na charaktere chyby: 
 a)    bezplatné odstránenie chyby, ktorá je odstrániteľná; Objednávateľ sa v takomto prípade dohodne, či a ako doručí chybný Fotoprodukt na náklady Výrobcu na prevedenie bezplatnej opravy v primeranej lehote , najneskôr do 30 dní od doručenia chybného Fotoproduktu, alebo
 b)    primeranou zľavu z ceny v prípade nepodstatnej neodstrániteľnej chyby, alebo
 c)    odstúpenie od Zmluvy, pokiaľ má Fotoprodukt väčšie množstvo nepodstatných neodstrániteľných chýb (viac než tri), iba ak  si Objednávateľ v takomto prípade zvolí dodanie nového Fotoproduktu. 
 d)    odstúpenie od Zmluvy, pokiaľ má Fotoprodukt podstatnú neodstrániteľnú chybu, alebo
 e)    vyhotovenie náhradného Fotoproduktu v lehote do 14 dní odo dňa, kedy Výrobca reklamáciu uznal.
5.5.3    Objednávateľ oznámi Výrobcai, aký nárok si zvolil, už pri oznámení chyby (pri reklamácii), alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. 
5.5.4    V závislosti na posúdení reklamácie zo strany Výrobcu môže býť so súhlasom Objednávateľa dohodnutý aj iný spôsob vybavnia reklamácie, než ten, ktorý výslovene zvolil.

6.    AUTORSKÉ PRÁVA, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

6.1    Autorské práva

6.1.1    Objednávateľ berie na vedomie, že Software je chránený autorským právom. Objednávateľ se zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebobo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene používať Software.
6.1.2    Objednávateľ berie na vedomie, že Výrobca nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do Softwaru.
6.1.3    Používanie Softwaru se riadi podmienkami licenčnej zmluvy.

6.2    Zodpovednosť za škodu

6.2.1    Zodpovednosť Výrobcuza škodu spúsobenú Objednávateľom - spotrebitelia sa riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä Občianským zákonníkom.
6.2.2    Ak je i stranou Zmluvy Objednávateľ - podnikateľzodpovedá Výrobca za škodu spôsobenú zavineným porušením povinnosti zoZmluvy.

7.    

7.    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

7.1    SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1.1    Spôsob spracovania osobných údajov Objednávateľa je uvedený v samostatnom dokumente „Informácie o spracovaní osobných údajov“, ktorý obsahuje okrem informácie v rozsahu požadovanom všeobecným nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov (známe ako Nariadenie GDPR).

7.1.2 Ku spracovaniu osobných údajov Objednávateľa dochádza spravidla za účelom plnenia právnej povinnosti Zhotoviteľa, za účelom uzavretia a plnenia Zmluvy a z dôvodu oprávnených záujmov Zhotoviteľa, ktoré sú odôvodnené v dokumente „Informácie o spracovaní osobných údajov“. Objednávateľ, ktorý má trvalý Používateľský účet, udeľuje na spracovanie osobných údajov po celý čas trvania Používateľského účtu súhlas.

 

7.2     Zabezpečenie osobných údajov

7.2.1    Výrobca týmto prehlasuje, že prijal potrebné technické a organizačné opatrenia za účelom zabrániť neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom Objednávateľa. Technické opatrenia spočívajú v nasadení technológií brániacich neoprávnenému prístupu tretích osôb k dátam Objednávateľa. Organizačné opatrenia sú sadou pravidiel správania zamestnancov Výrobca pri nakladaní s osobnými údajmi, a ich dodržiavanie je kontrolované Výrobcom.
7.2.2    Osobné údaje prenášané cez internet v súvislosti s odosielaním elektronických Fotoproduktov Výrobca, popr. pri vyplňovaní objednávkových formulárov, sú šifrované protokolom SSL (Secure Socket Layer) tak, aby ich nikto nemohol prečítať.

7.3    ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

7.3.1    Zhotoviteľ je oprávnený zasielať Objednávateľovi obchodné oznámenia vo forme e-mailu alebo poštou obsahujúce informácie o novinkách v ponuke Služieb, cenových ponukách, a tiež o iných službách Zhotoviteľa alebo o službách či produktoch tretích osôb, a to za podmienok stanovených právnymi predpismi. Tieto obchodné oznámenia je Zhotoviteľ oprávnený zasielať na e-mailovú alebo poštovnú adresu Objednávateľa, ktorý s týmto vyjadruje súhlas uzavretím Zmluvy.


7.3.2    Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek  zastaviť zasielania obchodných oznámení, a to bezplatne a bez akýchkoľvek sankcí odhlásením pomocou tlačidla v zaslanom emaile alebo v registrovaných údajoch vo svojom Užívateľskom účte.

8.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1    Pokiaľ je Objednávateľ zahraničný subjekt, použije se na právny vzťah vzniknutý zo Zmluvy alebo na akýkoľvek iný právny vzťah vzniknutý v súvislosti s využitím Služieb Výrobcu české právo. Súčasně je výslovne vylúčena aplikácia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom nákupe tovaru.

8.2    Objednávateľ má možnosť oznámiť Výrobcovi prípadné sťažnosti v písomnej forme, najlepšie elektronicky prostrednictvom emailu na adresy Výrobcu uvedené v čl. 1.1.1. Výrobca si vyhradzuje právo nereagovať na sťažnosti tretích osôb, ktoré neuzavreli s Výrobcom Zmluvu. 

8.3    V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto Obchodných podmienok boli zakýchkoľvek d§vodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok alebo Zmluvy.

9.    PRÍLOHA OBCHODNÝCH PODMIENOK

9.1    Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy o diele

Oznámenie o odstúpení od zmluvy o diele

Výrobca

Bontia, a.s., Ohradní 1424/2b, 140 00, Praha 4 - Michle, IČ: 25752871

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o diele o zhotovení tohoto Fotoproduktu.

Číslo objednávky:

Názov produktu:

Dátum objednania:

Dátum obdržania:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Dňa:

Podpis spotrebiteľa (len pokiaľ je tento formulár zasielaný v listovej podobe)

Stiahnuť formulár v PDF

9.2    Vzorový formulár pre oznámenie reklamácie

Oznámenie reklamácie

Výrobca

Bontia, a.s., Ohradní 1424/2b, 140 00, Praha 4 - Michle, IČ: 25752871

Oznamujem, že reklamujem tieto Fotoprodukty:

Číslo objednávky:

Názov produktu:

Dátum objednania:

Dátum obdržania:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Dňa:

Podpis spotrebiteľa (len pokiaľ je tento formulár zasielaný v listovej podobe)

Stiahnuť formulár v PDF