Back to Top
 

ŤAŽ O Najlepšiu OBÁLKU
fOTOKNIHY

 

Predmet súŤAže

Účastníci súťažeťažia o najlepší návrh obálky fotoknihy.

 

TERMÍNY Súťaže

ZAHÁJenie súťaže

1. 5. 2016

 

VYHlásenie NaJOBľúBENeJŠÍCH OBÁLoK NA SOCIÁLNyCH SieŤach

(najviac Like za nové obdobie)

9. 5., 16. 5., 23. 5., 30. 5.

KONiec súťaže

31. 5.

VYHLÁsenie víťazov

13. 6.

 

CENA PRe všetkých účastníkov súťaže

Každý súťažiaci získa poukaz na dopravu zdarma. Poukaz je možné pridať ku ktorejkoľvek objednávke vytvorenej v spoločnosti Bontia (poukaz nie je možné kombinovať s iným poukazom).

 

CENY PRe NaJOBĽúbenejšiu OBÁLKU
NA SOCIÁLnych sie
ťach

Každá vyhlásená najobľúbenejšia obálka na sociálnej sieti získa poukaz
v hodnote 26 € 
na vytvorenie ľubovoľnej fotoknihy v tvrdých doskách alebo fotokalendára.

 

CENY ZA 3 NaJLEPŠie OBÁLKY

 

CENA ZA 1. MieSTO

Poukaz v hodnote 740 € na letecký zájazd podľa vlastného výberu
z ponuky exotických zájazdov Exotika.sk.

 

CENA ZA 2. MieSTO

iPhone 5S 16GB, sivý v hodnote 370 €.
S predinštalovanou aplikáciou Bontia Studio pre vytváranie fotokníh na cestách.

 

CENA ZA 3. MÍSTO

Poukaz na nákup ľubovoľných fotokníh v hodnote 100 €.

 

PriebeH SúťažE

Od 1. 5. 2016 môžu súťažiaci vytvárať obálky fotokníh.
Obálka fotoknihy musí by
ť vytvorená pomocou online aplikácie. Súťažiaci si vyberie jednu
z pripravených šablón, umiestni do nej fotku, správne ju ore
že a doplní texty.
Vytvorenú obálku sú
ťažiaci prihlási do súťaže uvedením svojho e-mailu. Súťažiaciže do súťaže prihlásiť ľubovoľné množstvo obálok.

31. 5. sa uzatvára príjem súťažných obálok. Porota bude hodnotiť obálky zaslané medzi začiatkom a koncom súťaže. 
13. 6. 2016 porota ur
čí poradie troch najlepších obálok. Víťazi budú odmenení cenami za 1. až 3. miesto. Potom organizátor oceneným účastníkom zašle do 5 dní odmenu.


Porota je zložená z vedúcich pracovníkov spoločnosti Bontia a pri výbere najzaujímavejších obálok bude hodnotiť predovšetkým výber kvalitnej fotografie, správne orezanie vloženej fotografie, výber designu obálky, vloženie nápaditého textu a výber farby písma.

 

PRAVIDLÁ

Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba staršia, ako 15 rokov.
Zo sú
ťaže budú vylúčené akékoľvek príspevky, ktoré sú podľa výlučného rozhodnutia organizátora protizákonné, nemravné či neslušné. Organizátor je oprávnený kedykoľvek kontrolovať a následne nepripustiť do súťaže alebo vyradiť zo súťaže účastníkov
s príspevkom, ktorý podľa jeho rozhodnutia bude z akéhokoľvek vyššie uvedeného i iného dôvodu nevhodný, a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uvádzať dôvody takéhoto rozhodnutia. 
Ú
častníci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie. 
ťaže sa nemôžučastniť právnické osoby a zamestnanci usporiadateľa či organizátora ani ich rodinní príslušníci.
O akýchko
ľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. 
Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá sú
ťaže akokoľvek upraviť
Akéko
ľvek rozhodnutie organizátora o takomto opatrení je konečné. 

 

OZNÁMENIE O odovzdaní výhier

ťazi budú informovaní e-mailom a tiež budú zverejnení na facebookových stránkach organizátora.

 

AUTORSKé A INé PRÁVA

Účastník súťaže vždy ručí za to, že je jediným autorom ním vloženého príspevku a že ním vložený príspevok neporušuje žiadne práva tretích osôb (spoluautori či autori diel
v príspevku zachytených) ani iné zákonné podmienky. Pred prihlásením do sú
ťaže je účastník povinný overiť, že všetky tretie osoby spojené s fotografiami a textami vedome súhlasia s použitím fotografií a texte v súťaži, a musí byť pripravený  tento súhlas na výzvu organizátora doložiť
Ú
častník súhlasí s tým a udeľuje bezplatnú licenciu organizátorovi ku tomu, že ním vložený príspevok vrátane mena autora bude zverejnený na internete v súvislosti so súťažou. Účastník tiež berie na vedomie, že raz zverejnený príspevok sa môže na internete šíriť mimo vôľu organizátora a za takéto šírenie jej organizátor ani usporiadateľ nezodpovedajú. 
Právo zverejnenia: Organizátor je oprávnený zaslané fotografie zverejni
ť vo svojich reklamných projektoch bez ďalšieho súhlasu autora. Toto oprávnenie poskytuje súťažiaci ako autor organizátorovi bezplatne a bez akéhokoľvek časového, územného alebo iného obmedzenia. Organizátor je oprávnený zaslané fotografie primerane retušovať a doplniť ich svojim logom alebo iným primeraným reklamným motívom. Súťažiaci zodpovedá za súhlas osôb vyfotených na zaslaných fotografiách s ich použitím podľa týchto podmienok.

 

OCHRANA OSOBNýCH ÚDAJov

Zaregistrovaním do súťaže účastník súťaže súhlasí, aby jeho meno bolo zverejnené
v prípade výhry a
ďalej, aby organizátor súťaže spracoval ním oznámený e-mail a meno pre marketingové účely (tj. ponuka produktov a služieb) v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., ako aj pre zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb. 
Poskytnutie osobných údajov je dobrovo
ľné. Účastník má právo svoj súhlas odvolať odhlásením zasielania e-mailov.

 

ORGANIZÁTOR

Organizátorom súťaže je výrobca fotokníh Bontia, a.s.