Back to Top
 

Predmet výzvy

Účastníci výzvy natáčajú reakcie svojich blízkych po otvorení fotodarčeka Bontia darovaného k Vianociam. 

Termíny výzvy

Začatie výzvy

21. 12. 2018

Ukončenie výzvy

6. 1. 2019

Odmena

Každý používateľ, ktorý zašle ľubovoľný počet videí, dostane odmenu 20 € na ďalší nákup u Bontia a.s.

Autorov videí, ktoré sme vybrali pre ďalší vianočný spot, budeme v druhej polovici roka 2019 kontaktovať, predložíme im zmluvu na podpis a dostanú finančnú odmenu100 €.

Priebeh výzvy

Používatelia natáčajú reakcie svojich blízkych po rozbalení fotodarčekov v priebehu vianočných sviatkov. 

Svoje videá zasielajú organizátorovi výzvy prostredníctvom služby www.uschovna.cz.

Do výzvy sa zaraďuje každé video obsahujúce predmet výzvy, zaslané cez službu www.uschovna.cz v termíne od 21.12. 2018 do 6.1. 2019 a patrične označené existujúcim e-mailom autora videa.

Odmena bude autorovi videa zaslaná do 14 dní po ukončení výzvy.

Pravidlá

Účastníkom výzvy môže byť len fyzická osoba staršia ako 15 rokov.
Z výzvy budú vylúčené akékoľvek príspevky, ktoré sú podľa výlučného rozhodnutia organizátora protizákonné, nemravné či neslušné. Organizátor je oprávnený kedykoľvek kontrolovať a následne nepripustiť do výzvy alebo vyradiť z výzvy účastníkov
s príspevkom, ktorý podľa jeho rozhodnutia bude z akéhokoľvek hore uvedeného či iného dôvodu nevhodný, a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uvádzať dôvody takého rozhodnutia. 
Účastníci nie sú oprávnení požadovať namiesto odmeny peňažné či akékoľvek iné plnenie. 
Výzvy sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci usporiadateľa či organizátora ani ich rodinní príslušníci.
O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. 
Organizátor si vyhradzuje právo pravidla výzvy akokoľvek a kedykoľvek upraviť. 
Akékoľvek rozhodnutie organizátora o takom opatrení je konečné. 

Oznámenie o odovzdaní odmeny

Víťazi budú informovaní prostredníctvom e-mailu a prípadne budú zverejnení na facebookových stránkach organizátora.

 

Odmena bude autorovi videa zaslaná do 14 dní po ukončení výzvy na e-mailovú adresu uvedenú prostredníctvom služby www.uschovna.cz pri odosielaní videa.

Autorské a iné práva

Účastník výzvy vždy ručí za to, že je jediným autorom ním vloženého príspevku a že ním vložený príspevok neporušuje žiadne práva tretích osôb (spoluautorov či autorov diel
zachytených či použitých v príspevku) ani iné zákonné podmienky. Pred prihlásením do výzvy je účastník povinný overiť, že všetky tretie osoby spojené s videom vedome súhlasia s použitím fotografií v súťaži, a musí byť pripravený tento súhlas na výzvu organizátora doložiť. 
Účastník súhlasí s tým a udeľuje bezplatnú licenciu organizátorovi na to, že ním vložený príspevok vrátane mena autora bude zverejnený na internete v súvislosti so súťažou. Účastník zároveň berie na vedomie, že raz zverejnený príspevok sa môže na internete šíriť mimo vôľu organizátora a za také šírenie už organizátor ani usporiadateľ nezodpovedajú. 
Právo zverejnenia: Organizátor je oprávnený zaslané videá zverejniť vo svojich reklamných projektoch bez ďalšieho súhlasu autora. Toto oprávnenie poskytuje súťažiaci ako autor organizátorovi bezplatne a bez akéhokoľvek časového, územného alebo iného obmedzenia. Organizátor je oprávnený zaslané videá primerane upravovať a doplniť ich svojím logom alebo iným primeraným reklamným motívom. Súťažiaci zodpovedá za súhlas osôb na zaslaných videách s ich použitím podľa týchto podmienok.

Ochrana osobných údajov

Zaregistrovaním do výzvy účastník výzvy súhlasí, aby organizátor výzvy spracovával ním oznámený e-mail a meno na marketingové účely (t.j. ponúkanie produktov a služieb), ako aj na zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník má právo svoj súhlas odvolať odhlásením zasielania e-mailov.

organizátor

Organizátorom výzvy je výrobca fotokníh Bontia, a. s.